ច្បាប់និងសិទ្ធិឯកជន         

 

ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាអ៊ែរវ៉េខូអិលធីឌី គោរពភាពឯកជននៃព័ត៌មានរបស់អតិថិជនគ្រប់រូបដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។  

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសន្យាថានឹងបំពេញតាមស្តង់ដារនៃការការពារភាពឯកជនទិន្នន័យដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិស្របតាមច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិឯកជន និង/ឬបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (ភាពឯកជន)។ ក្នុងការធ្វើដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងធានាថា បុគ្គលិករបស់យើងអនុវត្តតាមស្តង់ដារតឹងរឹងបំផុតនៃការការពារសន្តិសុខ និងការរក្សាការសម្ងាត់។ 

 

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន/ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖      

 

នៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើង ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ជូនយើងនូវទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីពេលមួយទៅពេលមួយ រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹម៖

  • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចជាឈ្មោះ ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លិខិតឆ្លងដែនឬលេខសម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត និងព័ត៌មានអំពីការចុះបញ្ជីរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុនសាខា និង/ឬដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។
  • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដូចជាលេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល និងលេខទូរសារ។
  • ព័ត៌មានកាតឥណទាន និងកាតឥណពន្ធរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានវិក្កយបត្ររាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មោះម្ចាស់ប័ណ្ណ លេខប័ណ្ណទូទាត់ អាសយដ្ឋានទូទាត់វិក្កយបត្រ និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
  • ព័ត៌មានអាជីវកម្មរបស់អ្នកដូចជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុន មុខតំណែង និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលពាក់ព័ន្ធ។
  • ព័ត៌មានអាជីវកម្មរបស់អ្នកដូចជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុន មុខតំណែង និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលពាក់ព័ន្ធ។
    ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដូចជាព័ត៌មានជើងហោះហើរ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ដៃគូអមអ្នកដំណើរ ព័ត៌មានទាក់ទងគោលដៅ ប្រភេទកៅអី និងអាហារដែលអ្នកចូលចិត្ត  ជើងហោះហើរនិងសណ្ឋាគារដែលអ្នកចូលចិត្ត និងព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងតម្រូវការពិសេសរបស់អ្នកដំណើរ 
  • ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចំពោះការស្ទង់មតិទីផ្សារ និងការប្រកួតប្រជែងដែលធ្វើឡើងដោយយើង ឬតាងនាមឲ្យយើង។

 

វិធីសាស្រ្តក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន៖ បញ្ចូលតួរលេខសម្រាប់ការគណនាទាំងអស់។

 

ទម្រង់បែបបទសំណួរ និងព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកនៅក្នុងផ្នែកសាកសួរព័ត៌មានរបស់អ្នក។

 

សាររបស់អ្នកនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង។

សំណួរដែលបានដាក់ជូនដោយអ្នក។

អ៊ីម៉ែលរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

កំណត់ត្រាសកម្មភាពរបស់អ្នកនៃគេហទំព័ររបស់យើង

ឯកសារខូឃីស៍ដើម្បីរក្សាទុក និងតាមដានព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយគ្មានការជូនដំណឹងរបស់អ្នក។ និង

មានមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដែលអាចចូលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។

 

គោលបំណងសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន៖   

 

ដើម្បីចងក្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យស្ថិតិទូទៅនៃគេហទំព័ររបស់យើងមានដូចជាចំនួននៃកម្មវិធីស្វែងរក ពេលវេលានៃការបើកមើល ការកាន់កាប់និងរបាយភេទរបស់ភ្ញៀវ និងសមាជិករបស់គាត់ដទៃទៀត។ 

ការឧទ្ទេសនាម ឬការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលនិងសេវាកម្មសមស្របតាមចំណាប់អារម្មណ៍ និងទម្លាប់របស់អ្នក។

ការផ្តល់ព័ត៌មានផលិតផល និងសេវាកម្ម ដែលបានស្នើសុំដោយអ្នក។

ការប្រមូលលេខអត្តសញ្ញាណសម្រាប់គោលបំណងនៃការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់។

ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងតាមដានរាល់បញ្ហានិងសំណួរ (រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមការបង់ប្រាក់ហួសកាលកំណត់) ចំពោះគណនីណាមួយដែលរក្សាដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង (និង / ឬជាមួយក្រុមហ៊ុនកាប់កាន់ហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនិងសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង) ។ ចំពោះគោលបំណងនេះសូមអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្តល់ជូន ផ្ទេរនិងបញ្ចេញរាល់ទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន ឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ឬណាមួយរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីណាមួយដើម្បីតាមដាន និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានលើកឡើង។

ដើម្បីសម្របសម្រួលការអនុវត្តសកម្មភាព ឬសេវាកម្មណាមួយក្នុងការសហការរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនយើង និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។

ដើម្បីសម្របសម្រួលការអនុវត្តសកម្មភាព ឬសេវាកម្មណាមួយក្នុងការសហការរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនយើង និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។

 

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការបង្ហាញទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ទិន្ន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ភាគីទីបី៖

ចំពោះទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ក្រុមហ៊ុនកាន់ហ៊ុន បុត្រសម្ព័ន្ធនិងសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះដូរនៅពេលដែលតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមគោលបំណងណាមួយខាងលើនេះសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ហា និងកិច្ចរៀបចំផ្សេងទៀតដែលអាចជួយសម្រួលដល់ដំណើរការនេះ។        

ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកម៉ៅការដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចទទួលបានទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តតាមគោលបំណងណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះសម្រាប់ប្រមូលទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងបញ្ហានិងកិច្ចរៀបចំផ្សេងៗដែលអាចជួយសម្រួលដល់ដំណើរការនេះ។ 

នៅពេលអ្នកបើកតំណភ្ជាប់ណាមួយនិងចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលដំណើរការដោយអ្នកផ្សេងទៀតចេញពីគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនយើង រាល់ទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនិង/ឬទទួលបានដោយអ្នកដទៃនៅតាមតំណនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀតខាងលើនឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមការការពារពីគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជនរបស់យើងទេ។

ព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជននឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងទេ។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងនិងផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅគោលដៅដើម្បីផ្តល់ទិន្នន័យស្ថិតិនៃគេហទំព័ររបស់យើងដល់ពួកគេ។

នៅក្នុងសកម្មភាព ឬសេវាកម្មដែលសហការរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនិងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង ការចែករំលែកព័ត៌មាននិងការរួមបញ្ជូលនូវកំណត់ត្រាក្រុមហ៊ុន/កំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាព និងសេវាកម្មទាំងនោះ។

ដើម្បីអនុវត្តគោលបំណងណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតនិងការរៀបចំដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តខាងលើនិង / ឬសម្របសម្រួលការអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលទ្ធកម្ម/ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានសិទ្ធិផ្តល់ជូន ផ្ទេរនិងបញ្ចេញទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅបុគ្គលណាម្នាក់ទៅក្រុមហ៊ុនយើងរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដូចជាក្រុមហ៊ុន Reward-U (HK) Limited។ ភ្នាក់ងារអ្នកម៉ៅការ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រង  ការធ្វើទីផ្សារ និងការស្រាវជ្រាវ  ការចែកចាយ ការដំណើរការទិន្នន័យ ការធ្វើទីផ្សារពីចម្ងាយ ទូរគមនាគមន៍ កុំព្យូទ័រ ការទូទាត់ប្រាក់ ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតសម្រាប់យើងទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ប្រតិបត្តិករដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកឬផ្លូវទឹក ប្រតិបត្តិករកម្មវិធីភក្ដីភាពនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនឬបំពេញនូវសំណើរបស់អតិថិជន ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឥណទាន ក្រុមហ៊ុនប័ណ្ណឥណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធនិង / ឬប័ណ្ណថ្លៃសេវា និង/ឬធនាគារ អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល ឬអាជ្ញធររផ្សេងទៀត និង / ឬនិយ័តករ អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្ត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងគ្លីនីក/មន្ទីរពេទ្យ។  

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់នៃទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន។

 

អ្នកប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងទៀត

 

លើកលែងតែមានចែងផ្សេងពីនេះ គោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិឯកជនគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយតែការប្រើប្រាស់ និងការបញ្ចេញព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលពីអ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ចេញដល់ភាគីផ្សេងទៀតរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម  ដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុនដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅលើប្រព័ន្ធរបស់យើងឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅទូទាំងអ៊ីធឺណិត ច្បាប់និងគោលនយោបាយខុសៗគ្នាត្រូវអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់ ឬការបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់អ្នក។ តាមវិសាលភាពដែលយើងប្រើអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី ពួកគេមានច្បាប់ទម្លាប់ និងគោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគេ។ ដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់យើង និង / ឬក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់យើងមិនមានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិឯកជនរបស់ភាគីទីបី រាល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលបានបញ្ចេញដល់ពួកគេគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ទម្លាប់ និងគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ អ្នកគួរតែធានាថា អ្នកយល់ពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទម្លាប់ និងគោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិឯកជនរបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតមុនពេលអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន / ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់ពួកគេ។

នៅពេលយើងខិតខំការពារព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន/ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនិង/ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមិនអាចធានា ឬធានាសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកបញ្ជូនទៅយើង ហើយអ្នកធ្វើដូច្នេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ លើសពីនេះ គេហទំព័រអ៊ីនធឺណែតរបស់ភាគីទីបីនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលអាចចូលដំណើរការបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង ឬភាគីផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រមូលទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការចាប់រង្វាន់ ការផ្សព្វផ្សាយជាដើមមានការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជននិងការប្រមូលទិន្នន័យដាច់ដោយឡែកនិងឯករាជ្យ។ នៅក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនិង / ឬក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតរបស់យើងខ្ញុំមិនត្រូវធានា និងទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយ សកម្មភាពផ្សេងទៀត និង / ឬការបាត់បង់ ការខូចខាតនិងការទាមទារសំណងដែលអ្នកអាចទទួលរង។ សូមប្រយ័ត្ននិងមានទំនួលខុសត្រូវនៅពេលដែលអ្នកអនឡាញ។

អ្នកអាចស្នើសុំចូលនិងកែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងកាន់កាប់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានច្បាប់ចម្លងណាមួយនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជឿថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងអ្នកដែលយើងប្រមូលនិងរក្សាទុកមិនត្រឹមត្រូវឬប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយយើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ដែលបានបង្ហាញខាងលើ ឬត្រូវបានទទួលដោយមធ្យោបាយក្លែងបន្លំ ឬខុសច្បាប់ឬផ្តល់ជូនភាគីទីបីដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីអ្នក  សូមសរសេរមកកាន់យើងតាមរយៈអាសយដ្ឋានខាងក្រោម។

សំណើរសុំចូលឬកែតម្រូវឬលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ឬសម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនិងប្រភេទនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលរក្សាទុកដោយយើងត្រូវតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងផ្ញើទៅយើងតាមរយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដូចខាងក្រោម៖

មន្រ្តីការពារទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអ៊ែរវ៉េ Co., Ltd
ផ្ទះលេខ 2 មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា

យើងអាចគិតថ្លៃកម្រៃដ៏សមរម្យសម្រាប់ដំណើរការអនុម័តសំណើសុំចូលមើលទិន្នន័យណាមួយ។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិឯកជនរបស់យើងដើម្បីជួយការពារយ៉ាងពេញលេញនូវទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន/ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។